1. Ana Sayfa
  2. Service Manager (SCSM)
  3. SCSM 2012 R2, Powershell ile Nasıl Kullanılır? – HTML Based Chart Report – Bölüm 8

SCSM 2012 R2, Powershell ile Nasıl Kullanılır? – HTML Based Chart Report – Bölüm 8


Şu ana kadar Powershell ile SCSM mimarisinde yapabileceklerinizi adım adım anlatmıştım. Ama henüz yapabileceklerinizi bitirmiş değilim J Söz konusu Powershell olduğu zaman sınırlarınızı en yüksek seviyeye kadar zorlayabilirsiniz.

Günümüzde elde edilen verilerin sağlıkı biçimde sunulması ve bu sunumun grafikler ile desteklenmesi iş ortamlarında oldukça talep görmektedir. Bu işler için BI tool’lar, reporting service’ler üzerilerine düşen görevi oldukça iyi şekilde yerine getirebilmektedir. Fakat bunları Powershell ile yapmak isterseniz onunda çözümü mevcutJ

Fazla uzatmadan anlatmak istediğimi açıklayarak devam edeyim. Powershell ile zaten veriyi CMDB’den çekip HTML tablo üzerinde sunabiliyorduk. Ancak verinin grafik olarak sayısal değerler ile gösterilmesi için biraz daha işlenmesi gerekiyor. Sayısal veri elde edildikten sonra MSchart kütüphanesi kullanılarak elde edilen veriye ilişkin grafiksek tablolar kolaylıkla oluşturulabilir. Burada önemli olan kısım sayısal veriyi oluşturmak.

Şimdi işlemlere başlamadan önce aşağıdaki link üzerinden MSChart kütüphanesini indirip işlem yapacağımız makine üzerine yükleyelim.

https://www.microsoft.com/en-US/download/details.aspx?id=14422

Kurulum öncesinde makine üzerinde .Net framework 3.5 bileşeninin kurulu olması gerekmektedir.

Kurulumun ardından işlemlere başlayabiliriz.

Öncelikle yapmak istediğim şey aşağıdaki örnekte görüleceği gibi belli bir tarihten sonra oluşturulmuş olay kayıtlarını elde edip bu olay kayıtları içersinden ne kadarı çözümlenmiş, çözümlenenlerden ne kadarı SLA’e uymuş , ne kadar’ı SLA’e uymamış grafik halinde ve HTML tablo olarak göstermek. Scripti düzgün şekilde yapılandırdıktan sonra aşağıdaki gibi bir sonucu elde edeceğiz.


Resim-1

Prod ortamından örnek aldığım için support group isimlerini karaladım.

Şimdi scriptimizi yapılandırmaya başlayabiliriz. Yukardaki resmi incelediğinizde işin içinde hem Chart hem de HTML tablo olduğun görebilirsiniz. HTML tablou oluştururken daha önce technet gallery’de yayınlanmış fonksiyonları scriptimin içersinde kullandım. Gayet güzel fonksiyonar, sizlerinde kendi scriptlerinizde bu fonsiyonlardan faydalanmanızı şiddetle öneririm. Aşağıdaki linkten bu fonksiyonlara ulaşabilirsiniz.

https://gallery.technet.microsoft.com/scriptcenter/Powershell-HTML-Notificatio-e1c5759d

Bu fonksiyonlara ek olarak MS chart ile ilgili bazı kaynaklardan da faydalandım. Onları da incelemenizi öneririm. İncelemeniz sonrasında kendi chart fonksiyonlarınızı oluşturabilirsiniz. Onun için de aşağıdaki linklerden faydalanabilirsiniz.

https://bytecookie.wordpress.com/2012/04/13/tutorial-Powershell-and-microsoft-chart-controls-or-how-to-spice-up-your-reports/

Şimdi yavaş yavaş scriptimizi anlatalım. Öncesince scripti C:\Temp klasöründe çalıştırmanız gerektğini hatırlatayım.İsterseniz script içersinde dizini editleyebilirsiniz.

Öncelikle scriptimizin en üstüne HTML fonksiyonlarını ekleyelim.

Bunları ayrıntılı anlatmama gerekyok. Resimde yanlarına açıklamalarını yaptım. Ek olarak yukarıdaki link üzerinden bunları yazan kişinin ayrıntılı açıklamasına da ulaşabilirsiniz.

Öncelikle değişkenlerimizi tanımlayalım. Diğer makalelerimde ayrıntılı anlatmıştım bu kısımları. O sebeple şimdi tekrar açıklamayacağım. Burada farklı olarak SLA relationship class’ını $SLARelClass değişkenine atıyoruz. SLA olay objesi olay objesi ile relationship kurduğu için tıpkı atanan ve ya etklenen kullanıcıyı elde ederken kullandığımız gibi relationship class’lardan faydalanıyoruz.

Hangi günden sonra oluşturulmuş olay kayıtlarını baz almak istiyorsanız $WorkItemCreatedBefore değişkenine uygun değeri dakika olarak atamanız gerekiyor.

#=======================DEĞİŞKENLER===================================

import-module smlets -force

$WorkItemCreatedBefore = 5040 

$GetBeforeDate = (get-date).AddMinutes($WorkItemCreatedBefore).ToString(“MM/dd/yyy HH:mm:ss”)

$Closed Get-SCSMEnumeration IncidentStatusEnum.Closed$

$Resolved Get-SCSMEnumeration IncidentStatusEnum.Resolved$

$IncidentClass Get-SCSMClass -Name System.WorkItem.Incident$

$GetIncidents = @(Get-SCSMObject -Class $IncidentClass | where {(($_.CreatedDate) -gt $GetBeforeDate)})

$smtphost=“mail.frt.com” 

$TierQueueEnums Get-SCSMEnumeration IncidentTierQueuesEnum Get-SCSMChildEnumeration

$IncidentsObjs = @()

$SLARelClass Get-SCSMRelationshipClass System.WorkItemHasSLAInstanceInformation

Değişkenlere ek olarak boş bir $HTML değişkeni oluşturmamız gerekiyor. Bunun içinde boş bir değişken oluşturalım. Scriptin belli aşamaarında bu değişkene data girişi yapıp en son aşamada değişkeni HTML’e dönüştüreceğiz.

$HTML2 = New-HTMLHead -title “Incident details” #HTML Sayfanın Başlığı (Explorer kullanılıyor ise gerekli)

$HTML2 += “<h4>Haftalık SLA Raporu</h4>” #HTML Body kısmındaki ilk başlık.

Daha önceki makalelerimde send email fonkisyonunu kullanmıştım. Burada ona bir kaç ekleme yapmam gerekti. Chart fonksiyonum çıktısını png olarak kayıt ediyor. Bu amaçla maili gönderirken bu png dosyasını attachment olarak eklemem gerekiyor. O amaçla attachment’a ilişkin ilgili satırlarıda send email fonkiyonuma ekledim.

function
Send-Mail

{


param($From,$To,$Subject,$Body)

$SMTP new-object system.net.mail.smtpClient($smtphost)


$mail new-object System.Net.Mail.MailMessage

#Chart png olarak kayıt edilecek. Kayıt edilen png dosyasını email’e eklemek için dosya ismini ve lokasyonunu belirlemek gerekiyor.

$attachment New-Object System.Net.Mail.Attachment –ArgumentList “C:\TEMP\FRTColumnChart.png”

$attachment.ContentDisposition.Inline = $True

$attachment.ContentDisposition.DispositionType “Inline”

#Attachment Type’ını belirliyoruz.

$attachment.ContentType.MediaType “image/png”

#Attechment content id’sini belirliyoruz.

$attachment.ContentId ‘FRTColumnChart.png’

$mail.from = $From

$mail.to.add($To)

$mail.subject= $Subject

$mail.body= $Body

$mail.isbodyhtml=$true

$mail.CC.Add(“firat.yasar@bdh.com.tr”)

#Attachment’ı email’e ekliyoruz.

$mail.Attachments.Add($attachment)

$smtp.send($mail)

}

Chartla ilgili paylaştığım linkte sütun grafiği oluşturma ile ilgili paylaşımlar mevcut. Ancak burda bir grafik içersinde farklı data serileri oluşturmamız gerekiyor. Yani aynı grafik içersinde farklı datalara ilişkin sütunların yan yana gözükmesi işleminden bahsediyorum. İnceleyen kişi baktığında belli bir destek grubuna ait toplam,çözümlenmiş,SLA’i karşılanmış ve karşılanmamış olay sayılarını yan yana görebilmeli. Bu amaçla chart oluşturma işlemi için bir fonksiyon oluşturdum. Oluşturduğum bu fonksiyon birden fazla data serisini parametre olarak alıp her biri için ayrı data serileri oluşturabiliyor.

function
New-ColumnChart{


param ([PSObject[]]$ChartObjects,$XElement,[String[]]$YElement,$ChartTitle)

[void][Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName(“System.Windows.Forms.DataVisualization”)

# chart Objesi


$chart1
=
New-object
System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting.Chart


$chart1.Width =
850


$chart1.Height =
500


$chart1.BackColor =
[System.Drawing.Color]::White


$chart1.BorderWidth =
3


$chart1.BorderDashStyle =
“solid”


$chart1.BorderColor =
“#000000”

# Chart Başlığı


[void]$chart1.Titles.Add($ChartTitle)


$chart1.Titles[0].Font =
“Arial,13pt”


$chart1.Titles[0].Alignment =
“topCenter”

# Chart Area’sına ilişkin Konfigürasyonlar


$chartarea
=
New-Object
System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting.ChartArea


$chartarea.Name =
“ChartArea1”


$chartarea.AxisY.Title =
“Incident Count”


$chartarea.AxisX.Title =
“Support Group”


$chartarea.AxisY.Interval =
20


$chartarea.AxisX.Interval =
1


$chart1.ChartAreas.Add($chartarea)


$chart1.ChartAreas[0].AxisX.MajorGrid.LineWidth=0


$chart1.ChartAreas[0].AxisY.MajorGrid.LineWidth=0

# Legend Konfigürasyonu


$legend
=
New-Object
system.Windows.Forms.DataVisualization.Charting.Legend


$legend.name =
“Legend1”


$chart1.Legends.Add($legend)

# Veri Kaynağı


$datasource
=
$ChartObjects
|
sort
SLAMetCount
-Descending


foreach ($Y
in
$YElement)

# Data Serilerinin oluşturulması

{


$Name
=
$Y.Split(“-“)[0]


[void]$chart1.Series.Add($Name)


$chart1.Series[$Name].ChartType =
“Column”


$chart1.Series[$Name].BorderWidth =
6


$chart1.Series[$Name].IsVisibleInLegend = $true


$chart1.Series[$Name].chartarea =
“ChartArea1”


$chart1.Series[$Name].Legend =
“Legend1”


$chart1.Series[$Name].color = $Y.Split(“-“)[1]


$chart1.Series[$Name].SmartLabelStyle.Enabled = $true


$chart1.Series[$Name].IsValueShownAsLabel= $true


$chart1.Series[$Name].LabelForeColor = $Y.Split(“-“)[1]


$datasource
|
ForEach-Object {$chart1.Series[$Name].Points.addxy($_.$XElement , $_.$Name) }

}

# Oluşturulan Chart’ın Kaydedilmesi


$chart1.SaveImage(“c:\TEMP\FRTColumnChart.png”,“png”)

}

Giriş kısmının ardından scriptin işlem aşaması aşağıdaki if değişkeni ile başlıyor.

if($GetIncidents.Count -gt
0)

Bu if değişkeni değişken kısmında belirtilen kiretde olay kayıtlarının elde edilip edilmediğini sorguluyor. Sayı sıfırdan büyükse işleme başlıyor.

#Elde edilen her bir incident’ı işlemek için foreach’i kullanıyoruz.


foreach ($RSincident
in
$GetIncidents)

{


#SLA relationship class’ını kullanıp SLA objesini elde edelim. Burada SLA DisplayName’ini kendinize uygun yazmanız gerekiyor.


$sla
=
Get-SCSMRelatedObject
-SMObject
$RSIncident
-Relationship
$SLARelClass
|
where{$_.DisplayName -eq
“Mudahale SLA”}


#Bir değişkene direk MET değeri atıyorum. Bu SLA Karşılandı anlamına geliyor.


$blnFound
=
“MET”


if($sla
-ne
$null)

{


#Eğer SLA durumu breached’e eşitse MET olarak tanımladığım değişkeni BREACHED olarak değiştiriyorum.


if($sla.Status.Name -eq
“SLAInstance.Status.Breached”)

{


$blnFound
=
“BREACHED”

}

}


#Her bir olay kaydı için kendi ps objelerimi oluşturuyorum.Böylece relation class attribute’larını da tek bir objeye attribure olarak


#atayabiliyorum. SLA.Status bilgisi gibi.


$Incidentobject
=
New-Object
PSObject
-Property @{ID=$RSIncident.Id;Status=$RSincident.Status.DisplayName;StatusName=$RSincident.Status.Name;Impact=$RSincident.Impact.DisplayName;

Title=$RSincident.Title;SupportGroup=$RSincident.TierQueue.DisplayName;CreatedDate=$RSincident.CreatedDate;SLA=$blnFound}


#Oluşturduğum psobjelerini $IncidentsObjs array’ine ekliyorum.


$IncidentsObjs
+=
$Incidentobject

}


#Arrau sayısı sıfırdan büyükse işleme devam ediyoruz.


if($IncidentsObjs.Count -ne
0)

{


#SupportGrouplar için array oluşturalım. $TierQueueEnums’dan elde ettiğim support group bilgilerini bu array’e atacağım.


$SupportGroupArray
= @()


#Support Group ve sayısal değerleri içeren ps objeleri için bir array oluşturalım.


$SupportGroupBaseGroupedIncidents=@()


#Support group bilgilerini array’e atayalım. Sonra bu array’i kullanıp her bir support group için işlem yapacağız.


foreach ($enum
in
$TierQueueEnums)

{


$SupportGroupArray
+=
$enum

}


#Her bir support group için sayısal veri içeren ps objelerini oluşturup $SupportGroupBaseGroupedIncidents arrayine atayalım.


for ($i=0; $i -lt $SupportGroupArray.Count;$i++)

{


#ilgili support group için toplam olaylar


$TOTAL=@($IncidentsObjs
|
where {$_.SupportGroup -eq
$SupportGroupArray[$i].DisplayName})


#ilgili support group için çözümlenmiş ve apatılmış olaylar


$Resolved
= @($IncidentsObjs
|
where {$_.SupportGroup -eq $SupportGroupArray[$i].DisplayName -and ($_.StatusName -eq
“IncidentStatusEnum.Resolved”
-or $_.StatusName -eq
“IncidentStatusEnum.Closed”)})


#ilgili support group için çözümlenmiş,kapatılmış ve sla’yi karşılanmış olaylar


$MET=@($IncidentsObjs
|
where {$_.SupportGroup -eq $SupportGroupArray[$i].DisplayName -and $_.SLA -eq
“MET”
-and (($_.StatusName) -eq
“IncidentStatusEnum.Resolved”
-or ($_.StatusName) -eq
“IncidentStatusEnum.Closed”) })


#Eğer ilgili support grubun olay sayısı sıfırdan büyük ise işleme devam ediyoruz.


if($TOTAL.Count -gt
0)

{


#Çözümlenen olay sayısı büyük ise;


if($Resolved.Count -ne
0)

{


#Çözümlenen olaylardan kaçı SLA’yi karşılanmış olanların yüzdesini hesaplıyoruz.


$SLAPercentage= (“{0:P0}”
-f ($MET.Count / $Resolved.Count))

}


else

{


#çözümlenen olay yok ise oranı sıfır’a eşitliyoruz.


$SLAPercentage= (“{0:P0}”
-f
0)

}


#supportgroup ve o support group’a ait sayısal verileri içeren psobjesini oluşturuyoruz.


$GroupBaseIncidentObject
=
New-Object
PSObject
-Property @{SupportGroup=$SupportGroupArray[$i].DisplayName;TotalIncidents=$TOTAL.Count;ActiveIncidents=$TOTAL.Count$Resolved.Count;

IncidentsSLAMet=$MET.Count;IncidentsSLABreached=$Resolved.Count$Met.Count;SLAPercentage=$SLAPercentage;ResolvedIncidents=$Resolved.Count}


#oluşturulan objeyi $SupportGroupBaseGroupedIncidents array’ine ekliyoruz.


$SupportGroupBaseGroupedIncidents
+=
$GroupBaseIncidentObject


#Total ve Met değerlerini bir sonraki işlem için sıfırlıyoruz.


$TOTAL=@()


$MET=@()

}

}

İşlemlerin ardından elde edilen sayısal değerler ile Chart’ın oluşturulması aşamasına geçiyoruz. Bu aşamada bu işlem için yaptığım fonksiyona veriyo göndermemiz yeterli olacak. Fonksiyonun çalışması için birkaç değişkene ihtiyaç var. Önce onları tanımlayalım.

Oluşturduğumuz sayısal değerlerden hangilerini sütun olarak görmek istiyorsan onları ve sütunun rengini “-” kullanarak aşağıdaki gibi bir array içersine yerleştirelim. Burada sütun rengi için renk kodu kullanmamız gerekiyor. İstediğimiz kadar sayısal değeri bu şekilde array içersine atayabiliriz.

$YElements
= @(“TotalIncidents-#FF7F00”,“ResolvedIncidents-#728FCE”,“IncidentsSLAMet-#4CC417”,“IncidentsSLABreached-#FF5050”)

Ardından bu değişkeni kullanıp fonksiyonumuzu çağıralım.

New-ColumnChart
-ChartObjects
$SupportGroupBaseGroupedIncidents
-XElement
“SupportGroup”
-YElement
$YElements
-ChartTitle
“Weekly Incident SLA Chart”

Xelement’e direk support grup yazmamın sebebi, $SupportGroupBaseGroupedIncidents içersinde böle bir attribute olması ve x aksiste bunu kullanacak olmam. Yani sabit bir değer olması.

İşlemlerin ardından chart fonksiyonu c:\TEMP içersine dataları kullanıp grafiği png olarak çiziyor.


Resim-2

Grafiğimiz verdiğimiz dataları gayet şık olarak gösteriyor. Şimdi bu datalara ait HTML tabloyu’da oluşturalım ve mai lolarak gönderelim.#Resmin mail body’sinde gözükmesi için aşağıdaki HTML eklentisini HTML değişkenine ekliyoruz.


$HTML2
+=
@’

<html>

<body>

<img src=”cid:FRTColumnChart.png”>

</body>

</html>

‘@


#HTML tablo için başlık ekliyoruz.


$HTML2
+=
“<h3>Support Group Base SLA Calculation</h3>”


#Tabloyu Göstermesini isteiğimiz field’ları ile oluşturuyoruz. SLA yüzdesine göre de SLAPercentage hücresini değişik renklere boyayalım.


$HTML2
+=
New-HTMLTable
-inputObject $($SupportGroupBaseGroupedIncidents
|
sort { [INT]($_.SLAPercentage -replace
‘%’) } -Descending|
select
SupportGroup,TotalIncidents,ActiveIncidents,ResolvedIncidents,IncidentsSLAMet,IncidentsSLABreached,SLAPercentage)|


Add-HTMLTableColor
-Argument
“%100”
-Column
“SLAPercentage”
-AttrValue
“background-color:#4CC417;”|


Add-HTMLTableColor
-Argument
“%97”
-Column
“SLAPercentage”
-AttrValue
“background-color:#52D017;”|


Add-HTMLTableColor
-Argument
“%96”
-Column
“SLAPercentage”
-AttrValue
“background-color:#4CC552;”|


Add-HTMLTableColor
-Argument
“%95”
-Column
“SLAPercentage”
-AttrValue
“background-color:#54C571;”|


Add-HTMLTableColor
-Argument
“%94”
-Column
“SLAPercentage”
-AttrValue
“background-color:#4CC552;”|


Add-HTMLTableColor
-Argument
“%93”
-Column
“SLAPercentage”
-AttrValue
“background-color:#4CC552;”|


Add-HTMLTableColor
-Argument
“%92”
-Column
“SLAPercentage”
-AttrValue
“background-color:#4CC552;”|


Add-HTMLTableColor
-Argument
“%91”
-Column
“SLAPercentage”
-AttrValue
“background-color:#4CC552;”|


Add-HTMLTableColor
-Argument
“%90”
-Column
“SLAPercentage”
-AttrValue
“background-color:#4CC552;”|


Add-HTMLTableColor
-Argument
“%0”
-Column
“SLAPercentage”
-AttrValue
“background-color:#FF5050;”|Close-HTML


#Ardından Html’imizi mail olarak yollayalım


$subject
=
“Support Group Base SLA Calculation Report”


$body
=
$HTML2


$to=“firat.yasar@bdh.com.tr”


$from=“helpdesk@firma_adi.com”


Send-Mail
$from
$to
$subject
$body

}


Resim-3

Hepsi bu kadarJ Dataları elde ettikten sorna daha farklı chartlar kullanıp farklı görselleri rahatlıkla oluşturabilrisiniz.

Powershell ile herşey mümkün J

Scripti aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.

https://gallery.technet.microsoft.com/Service-Manager-HTML-Based-09aecb5c

Bir sonraki makale de görüşmek üzere.

Bu konuyla ilgili sorularınızı https://forum.mshowto.org linkini kullanarak ulaşacağınız forum sayfamızda sorabilirsiniz.

Referanslar

www.mshowto.org

Yorum Yap

Yazar Hakkında

Sakarya doğumludur. İstanbul Üniversitesi’nde Matematik/Fen ve Teknoloji öğretmenliğini bitirmiştir. Yüksek lisansını Sakarya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği’nde yapmıştır. Bilişim sektöründe çeşitli firmalarda sistem ve network sorumlusu olarak çalışmıştır. Bazı kurumlarda sistem ve network üzerine uzmanlık eğitimleri vermiştir. Şu anda Netaş şirketinde kurumsal danışman olarak görev yapmaktadır. Microsoft System Center ürünleri, Powershell ve Azure teknolojileri ile ilgilenmektedir. 2016 yılında Microsoft tarafından Cloud and Datacenter alanında MVP unvanını almıştır.

Yorum Yap