İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. Operation Manager (SCOM)
  3. Microsoft Operations Manager 2005 Backup İşlemleri – Bölüm 7

Microsoft Operations Manager 2005 Backup İşlemleri – Bölüm 7

Microsoft , 2000 + SP4 veya daha üstü bir verisyonda çalışıyor. Tabi ki bunun üzerinde çalışması işleminin üzerinden alınması gerektiği anlamına geliyor. Eğer 2005 kurduysanız ve inceleme fırsatı bulduysanız SQL üstünde OnePoint diye bir yaratıldığını da fark etmişinizdir. Sizin için Onepoint içindeki dosyalar ne kadar önemli veya bu hergün gelen veriler toplanıp bir rapor olarak bir üst yönetime aktarılıyor mu? Elbette herkes için farklı bir önemi, değeri vardır ama gene de biz önemli olduğunu düşünerek bir yol haritası belirleyelim.

Bu yol haritasında da her türlü felaket senaryosunu düşünmemiz gerekir. Genelde bilgi işlem yetkilileri OnePoint database’nin yedeği alırlar ve sorun çözüldü diye düşünürler. Elbette sorun çözüldü ama bir felaket esnasında tam düşünülen şekilde olmayacaktır. En önemli yedekleme OnePoint, Eğer MOM 2005 ile SQL reporting Service kullanıyorsanız o zaman yapılması gereken database’in de yedeklenmesidir. Ayrıca diğer database’lerde lazım workflow’lar; (NotificationWorkflowNotificationWorkflowApp and NotificationWorkflowNSMain), SQL Reporting Services database (ReportServer), ve sistem database’leri and .

 

MOM için önerilen backup stratejisi ;

 

Component

Full Backup

Incremental Backup

MOM Database (OnePoint)

Günlük

MOM Reporting Database (SystemCenterReporting)

Aylık

Haftalık

SQL Reporting Database (ReportServer)

Raporların güncellenmesine göre

Raporların güncellenmesine göre

Master Database (Master)

Kurulumdan veya ayarlardan hemen sonra, ayrıca bir güvenlik veya kullanıcı hakkında değişikliğinden sonra

IT policy kurallarına göre

MSDB Database (msdb)

Sadece kurulumdan sonra

SQL Server Agent değişikliği olursa

(.akm & .xml files)

Eğer management pack’lerde değişiklik yaparsanız.

Custom Files

İhtiyaç varsa

 

Görmüş olduğunuz tabloda Management pack’lerin yedeklerinden bahsediyoruz. Genelde sadece database’in yedeğini aldığımız için management pack’lerin farkına varmayız ama sisteminizde 100 server ve buna bağlı olan MOM server’ın 20 civarında management pack’i varsa bu konuyu database kadar önem vermeniz lazım. Sistemizde bir felekat durumu olursa bu management pack’lerin yedekleri almış olmak işinizi çok kolaylaştıracaktır. Bu konuda kısa bir MSHowto script’i ile konuyu kapatalım.

 

‘Konu: Management Pack Yedeklenmesi

‘Firma: mshowto.org

‘Make DB Connection – SQL Authentication must be set to SQL Server and Windows

Set DataConn = CreateObject("ADODB.Connection")

DataConn.Open "Provider=SQLOLEDB; Data Source=TESTMOM2; Initial Catalog=OnePoint; Integrated Security=SSPI"

 

‘Query the OnePoint DB for Management Pack Top Level Rule Groups

SQLQuery =           "SELECT idProcessRule AS ManagementPackID,[Name] AS ManagementPackName " & _

                               "FROM    ProcessRule " & _

                               "WHERE IsRuleGroup = 1 AND " & _

                               "(idProcessRule NOT IN " & _

                                               "( SELECT  idProcessRuleMember FROM ProcessRuleMembership )) " & _

                               "ORDER BY Name"

 

‘Set the MOM Management Server Name

Const MOM_MGMT_SERVER = "MSHOWTO"

 

‘Set the Backup Directory – MUST END WITH "\"

Const BACKUP_DIRECTORY = "C:\MPBACKUP\"

 

Set ManagementPacks = DataConn.Execute(SQLQuery)

 

Set wshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")

 

Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")

 

‘–Get Backup directory sub folder name

‘Replace spaces with underscores

strFolderName = Replace(Now(), chr(32), chr(95))

 

‘Replace colons with dashes

strFolderName = Replace(strFolderName, chr(58), chr(45))

 

‘Replace forward slashes with dashes

strFolderName = Replace(strFolderName, chr(47), chr(45))

 

‘Create the sub folder within the backup directory

objFSO.CreateFolder(BACKUP_DIRECTORY & strFolderName)

 

 

Do While Not ManagementPacks.EOF

               

                ‘Get backup AKM file name

                ‘Replace spaces with underscores

                strDateTime = Replace(Now(), chr(32), chr(95))

 

                ‘Replace colons with dashes

                strDateTime = Replace(strDateTime, chr(58), chr(45))

 

                ‘Replace forward slashes with dashes

                strDateTime = Replace(strDateTime, chr(47), chr(45))

 

                ‘Set MP Backup File Name

                strMPBackupName = ManagementPacks("ManagementPackName").value & "_" & strDateTime

               

                ‘Replace the spaces with underscores in the MP Backup File

                strMPBackupName = Replace(strMPBackupName, chr(32), chr(95))

               

                strCommand = chr(34) & "C:\Program Files\Microsoft Operations Manager 2005\ManagementModuleUtil.exe" & chr(34) & _

                                               " -O " & MOM_MGMT_SERVER & " " & ManagementPacks("ManagementPackID").value & _

                                               " " & BACKUP_DIRECTORY & strFolderName & "\" & strMPBackupName & ".akm -W"

 

                ‘Run the backup command

                wshShell.Run("%comspec% /c " & strCommand)

 

                ‘Pause for 20 seconds to give the server time to backup the MP (so as not to overload the server)

                WScript.Sleep(20000)

               

                ManagementPacks.MoveNext

 

Loop

 

 

 

DataConn.Close

 

Referanslar

 

MOM 2005 Operations Guide Backup and Restore

Yorum Yap

Yazar Hakkında

System & SAP Basis Administrator

Yorum Yap