Merhabalar , Bir tane procedürüm var gelen kişileri görmemi sağlıyor ama benim burada ki parametre değeri boş gelince bilgi döndürmüyor parametreyi kaldırınca bugun grenleri görüyorum ama sınıfı ve yakınlık null görünüyor.
Kod:
USE [StudentFollowSystem]
GO
/****** Object:  StoredProcedure [dbo].[Get_ReportOgrenciDurumlari1]    Script Date: 11/18/2014 14:45:58 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
ALTER PROCEDURE [dbo].[Get_ReportOgrenciDurumlari1]
@pNumber BIGINT,
@pName NVARCHAR(100),
@pSurname NVARCHAR(100),
@pParametre NVARCHAR(100),
@pFirstDate NVARCHAR(10),
@pSecondDate NVARCHAR(10)
AS
IF (@pNumber = 1)
BEGIN
SELECT Student.Name + ' ' + Student.Surname AS Öğrenci, Classroom.Name AS Sınıfı, UserInformation.Name + ' ' + UserInformation.Surname AS Öğretmen, COALESCE (Guardian.Name, Hostes.Name) 
+ ' ' + COALESCE (Guardian.Surname, Hostes.Surname) AS GetirenKişi, RelationType.Name as Yakınlık
FROM Guardian RIGHT OUTER JOIN
Action INNER JOIN
Student ON Action.StudentId = Student.Id LEFT OUTER JOIN
UserInformation INNER JOIN
Classroom ON UserInformation.UserId = Classroom.UserId RIGHT OUTER JOIN
Relation INNER JOIN
RelationType ON Relation.RelationTypeId = RelationType.Id ON Classroom.Id = Relation.StudentId ON Student.ClassroomId = Classroom.Id LEFT OUTER JOIN
Hostes ON Action.CardId = Hostes.CardId ON Guardian.CardId = Action.CardId
WHERE (Action.ActionTypeId = 1) and Student.Name Like + @pName + '%' AND Student.Surname Like + @pSurname + '%'and Classroom.Name Like + @pParametre + '%'
AND convert(varchar(20),Action.Date,104) between @pFirstDate and @pSecondDate
end
and Classroom.Name Like + @pParametre + '%' Buradaki alanı kaldırınca Sınıfı ve yakınlıgı null görüyorum ama 6 tane kayıt çıkıyor ekrana sql 'de
Ama bunu da eklemem lazım ama bunu ekleyınce boş geliyor ekrana
Kod:
exec Get_ReportOgrenciDurumlari1 1,'','','','18.11.2014','18.11.2014'
Bu şekilde kullandığım vakit sizce sorun neyden kaynaklanıyor nereyi göremiyorum?